THẦY : TRẦN HỮU PHIÊN TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ, LÀM THEO LỜI BÁC ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC TRỒNG NGƯỜILà một giáo viên có tâm huyết với nghề, yêu trường, mến trò, giỏi chuyên môn, sống ...